ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Ειδικές Ανάγκες στην Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αναφέρει ότι: «Το απώτερο όραμα για συστήματα χωρίς αποκλεισμούς είναι να διασφαλιστεί ότι σε μαθητές κάθε ηλικίας παρέχονται ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην τοπική τους κοινότητα, μαζί με τους φίλους και τους συνομηλίκους τους» (Ευρωπαϊκός Οργανισμός, 2015, σελ. 1). Αυτή η δήλωση περιλαμβάνει μαθητές με κάθε είδους αναπηρία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναπηρίας 2010-2020, τα ευρωπαϊκά γενικά σχολεία και οι οργανώσεις νεολαίας και οι επαγγελματίες τους αντιμετωπίζουν την πρόκληση να συμπεριλάβουν έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιών και εφήβων με αναπηρία.

eLEARNING

Η πλατφόρμα e-learning (IO3) θα αποτελείται κυρίως από ένα σύνολο συνεδριών ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Θα είναι η εικονική κοινότητα των ηλεκτρονικών μαθητών ή το υλικό των ‘Open up resources’. Θα λειτουργεί ως γραμμή βοήθειας για κάθε ευρωπαϊκό επαγγελματία τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ή τρίτα μέρη που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν τους τελικούς μας αποδέκτες. Αυτός αποτελεί και τον σεύτερό μας στόχο και το συμπληρωματικό στοιχείο της συσκευής κατάρτισης Open up.